Jak šel čas

7. října 2020 – Rada města vypořádala petici. Nesouhlasí s námi požadovanou stavební uzávěrou.

23. září 2020 – Zastupitelstvo města Soběslavi schvaluje některé z požadavků petice. Je přislíbeno obnovení jednání mezi petičním výborem a radou města.

18. září 2020 – Vydáváme další leták k průmyslové zóně, který obsahuje odpovědi zastupitelů na naše otázky.

7. září 2020 – Petiční výbor žádá zastupitelstvo o zaujetí svého stanoviska k petici.

10. srpna 2020 – Schůzka petičního výboru, rady města a investora (zápis ze schůzky) a schůzky petičního výboru s radou města (zápis ze schůzky). Na schůzce jsme představili vize petičního výboru.

21. července 2020 – Schůzka petičního výboru a rady města. (zápis ze schůzky)

10. července 2020 – Dopis Petra Prokopa (společnost Exprin Property) zastupitelům města Soběslavi. Společnost Exprin rovněž představila webové stránky průmyslové zóny  www.pzsobeslav.cz.

7. července 2020 – Schůzka členů petičního výboru se zástupcem investora (Milan Hulínský, Petr Prokop, Pavel Zubatý a René Skalický. (zápis ze schůzky)

3. července 2020 – Vytvoření transparentního účtu petičního výboru (link)

26. června 2020 – Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení Jihočeského kraje. (link)

Nová dokumentace bude muset být zpracována s důrazem na následující oblasti:
➢ prověřit variantní řešení s menším dopadem na zemědělský půdní fond a krajinný ráz
➢ prověřit komplexní řešení likvidace srážkových vod z celého řešeného území s ohledem na kapacitu malé vodní nádrže společnosti Rašelina a.s. Soběslav a s ohledem na svedení dešťových vody z areálu a skladovacích ploch této společnosti a dešťové vody z části ulice Na Pískách do této nádrže, včetně posouzení dostatečné kapacity kanalizace odvádějící vody z malé vodní nádrže společnosti Rašelina a.s. Soběslav.
➢ posoudit dostatečnou kapacitu navrhovaných suchých poldrů
➢ prověřit dostatečnou kapacitu čistírny odpadních vod Soběslav
➢ prověřit možnost využití srážkových vod k zalévání výsadeb v areálu
➢ řešit problematiku tepelného sálání zastavěných ploch, např. pomocí tzv. zelených střech či speciálních nátěrů
➢ prověřit způsob dopravního napojení průmyslové zóny z hlediska kapacity a bezpečnosti
➢ přepracovat hlukovou studii a prokázat, že provozovatelé záměru budou plnit povinnosti provozovatelů zdrojů hluku stanovené v § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
➢ prodloužit dobu povýsadbové péče
➢ dále je potřeba v dokumentaci zohlednit či vypořádat všechny požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních.

24. června 2020 – Zastupitelstvo města Soběslav a předání starostovi města Soběslav petičního archu s více jak 1800 podpisy naším petičním výborem. Zastupitelstvo města schválilo pověření rady města k jednání s petičním výborem.

21. června 2020 – Počet podpisů na petici dosáhl 1700.

12. června 2020 – Počet podpisů na petici dosáhl 1600 (link).

11. června 2020 – Ukončení příjímání připomínek veřejnosti i odborníků k záměru průmyslové zóny Soběslav. Své připomínky poslali: Krajská hygienická stanice, Česká inspekce životního prostředí, MÚ  Soběslav – odbor životního prostředí, MÚ Soběslav – odbor výstavby, Ministerstvo ŽP – odbor výkonu státní zprávy, sdružení Calla, obec Mezná a 56 vyjádření veřejnosti včetně vyjádření s peticí s 1643 podpisy. Videozáznam z jednání je k vidění na Youtube.

8. června 2020 – Vytvoření letáku o petiční zóně naším petičním výborem.

5. června 2020 – Vytvoření univerzálního formuláře pro připomínky občanů naším petičním výborem. (link)

2. června 2020 – Vytvoření webových stránek petičního výboru pz.sobeslav.cz.

30. května 2020 – Petici proti průmyslové zóně podepsalo v Chlebově 101 ze 103 petičním výborem oslovených občanů. Další podepsali později.

26. května 2020 – Vznik petičního výboru, vytvoření petice proti průmyslové zóně a otevření petičních míst v Soběslavi.

24. května 2020 – Výloha v reklamce PETR informuje o průmyslové zóně. Součástí je i krabicový model průmyslové zóny.

22. května 2020 – První zmínka o průmyslové zóně na webu města Soběslav. (link)

21. května 2020 – Vznik Facebookové skupiny Průmyslová zóna Soběslav – PETICE.

20. května 2020 – Piráti pro Soběslav informují na své webové stránce o možném vzniku překladiště v Soběslavi. (link)

12. května 2020 – Zveřejnění záměru Průmyslové zóny Soběslav na webových stránkách krajského úřadu. (link)

21. června 2017 – Změna č. 1 územního plánu města Soběslav, ve kterém je lokalita mezi Soběslaví a dálnicí odsouhlasena ke stavbě průmyslové zóny (zápis).

19. dubna 2017 – Prodej městských pozemků zastupitelstvem společnosti Dividend Plus s.r.o. a první zmínka o možné výstavbě velkého logistického centra. (zápis)