ZÁPIS: Schůzka členů petičního výboru PZ a zástupců investora

Datum a čas: 7.7. 2020 od 17:00 do 18:40

Přítomni za petiční výbor: PZ: Pavel Plát, Zdeněk Kozlíček (odchod v 17:40), Pavla Srncová (odchod v 17:40), Gabriela Pospíšilová, Miloš Bučinský, Martin Kákona (příchod v 17:05)

Přítomni za investora: Milan Hulínský (Exprin), Petr Prokop (Exprin), Pavel Zubatý (Exprin), René Skalický (projektant)

Úvod

Petiční výbor:

  • Členové petičního výboru přišli na schůzku jako zástupci 1 800 signatářů petice, budeme pokládat otázky, které zajímají signatáře petice nebo vycházejí z diskuze s veřejností. 
  • Informoval investora, že ze schůzky bude připravovat zápis, který zašlou k autorizaci investorovi
  • Představil svoji představu o průběhu schůzky: 

Vyjít ze základní struktury prezentace zaslané investorem:

    • Představení investora
    • Představení projektu

Petiční výbor bude průběžně klást doplňující otázky 

Investor:

  • Souhlasil s vytvořením zápisu i základním konceptem schůzky
  • Preferoval konkrétní otázky, projekt jako celek by se dal prezentovat velmi dlouho

Pokračovat ve čtení →

Průmyslová zóna v Soběslavi na obrazovkách ČT

Průmyslová zóna v Soběslavi se dostala už i na obrazovky České televize. Společně s plánovanou průmyslovou zónou v nedalekém Ševětíně se jimi zabývá pořad „NEDEJ SE“. V reportáži vystupují i zástupci petičního výboru v Soběslavi Gabriela Pospíšilová a Zdeněk J. D. Kozlíček.

Repríza pořadu proběhne v úterý 30. 6. od 09:41 na ČT2.

Odkaz

Záměr průmyslové zóny bude muset být přepracován

Záměr průmyslové zóny bude muset být posuzován podle velké EIA. Nevznikne tak nejspíše v podobě, v jaké byl předložen v záměru s označením JHC938. A to jen díky Vám všem, kdo jste poslali k záměru své připomínky.

Nová dokumentace bude muset být zpracována s důrazem na následující oblasti:

➢ prověřit variantní řešení s menším dopadem na zemědělský půdní fond a krajinný ráz
➢ prověřit komplexní řešení likvidace srážkových vod z celého řešeného území s ohledem na kapacitu malé vodní nádrže společnosti Rašelina a.s. Soběslav a s ohledem na svedení dešťových vody z areálu a skladovacích ploch této společnosti a dešťové vody z části ulice Na Pískách do této nádrže, včetně posouzení dostatečné kapacity kanalizace odvádějící vody z malé vodní nádrže společnosti Rašelina a.s. Soběslav.
➢ posoudit dostatečnou kapacitu navrhovaných suchých poldrů
➢ prověřit dostatečnou kapacitu čistírny odpadních vod Soběslav
➢ prověřit možnost využití srážkových vod k zalévání výsadeb v areálu
➢ řešit problematiku tepelného sálání zastavěných ploch, např. pomocí tzv. zelených střech či speciálních nátěrů
➢ prověřit způsob dopravního napojení průmyslové zóny z hlediska kapacity a bezpečnosti
➢ přepracovat hlukovou studii a prokázat, že provozovatelé záměru budou plnit povinnosti provozovatelů zdrojů hluku stanovené v § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
➢ prodloužit dobu povýsadbové péče
➢ dále je potřeba v dokumentaci zohlednit či vypořádat všechny požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních.

Závěr zjišťovacího řízení

Předali jsme petici

Děkujeme všem, kdo přišli včera na zastupitelstvo podpořit náš petiční výbor. Dokázali jsme to. Je nás už více než 1800, kteří podepsali petici proti záměru výstavby obřích hal a od rady máme přislíbeno jednání, kde chceme diskutovat o nastavení regulativů na lokalitu budoucí průmyslové zóny.

Zde je proslov zástupce petičního výboru Pavel Plát při předávání petičních archů.
Pokračovat ve čtení →