ZÁPIS: Schůzka členů petičního výboru PZ a rady města 21.7 2020

Datum a čas: 21. července 2020 od 16:00 do 17:20

Zápis zapsal: M. Bučinský

Přítomni (rada města): Ing. J. Bláha, Mgr. A. Krejčová, M. Pánek, M. Turek a Mgr. Petr Lintner

Přítomni (pracovníci města): Ing. R. Bryll, Ing. arch D. Buzu, Ing. M. Staňková,

Omluveni (rada města): Mgr. P. Valeš a Mgr. Pavel Lintner

Přítomni (petiční výbor): Ing. M. Kákona, Ing. G. Pospíšilová, Ing. P. Plát, P. Maté, Mgr. Z. Kozlíček, P. Srncová a M. Bučinský

Úvod 

Na úvod se slova ujal starosta Ing. Bláha, který se vrátil k petici, kterou město obdrželo od petičního výboru. Dotázal se, zda petiční výbor požaduje vypořádání se s peticí podle zákona, či zda by stačilo vypořádání jen ústní dohodou. Dále dle jeho slov petice nesplňuje patřičné požadavky dle zákona a požádal petiční výbor, aby si nechal kopie petice úředně ověřit. Petiční výbor informoval, že petice byla předložena jak krajskému úřadu, tak městu Soběslav. Město Soběslav obdrželo kopie petičních archů. 

Starosta petičnímu výboru předal metodiku zpracovanou Svazem měst a obcí a požádal o informaci, jaký způsob projednání petice petiční výbor požaduje. Ing. Plát zašle starostovi Ing. Bláhovi vyjádření.

Ing. Kákona informoval, že petiční výbor tu nejedná za sebe, ale za více jak 1800 občanů. Petiční výbor si vytvoří zápis, který bude moci autorizovat i protistrana.

Záměr PZ Soběslav dle rady města

Starosta Ing. Bláha popsal předchozí činnost města, kdy se rada města sešla se zástupci investora. Jako zásadní požadavky rady města k projektu byly:

 1. Dopravní řešení – Rada si nechala vypracovat posudek od Centra Dopravního Výzkumu v Brně. Preferujeme přímé napojení průmyslové zóny na dálniční přivaděč.
 2. Krajinný ráz – Haly jsou vysoké a vyčnívají. Posudek provede p. Vokáček, jeden z tvůrců metodiky na posuzování krajinného rázu.
 3. Zeleň navržená na okraji zóny by měla být součástí zóny, čímž dojde ke zmenšení hal.
 4. Likvidace dešťových vod – Preferujeme, aby severní a jižní část průmyslové zóny byly z hlediska likvidace dešťových vod řešeny odděleně. Severní část zóny bude svedena do vodoteče rybníku “Dolejší”, která teče do Černovického potoka.

Preferoval by, aby součástí budoucí zóny byly nejen sklady, ale také výroba.

Pokračovat ve čtení →

ZÁPIS: Schůzka členů petičního výboru PZ a zástupců investora

Datum a čas: 7.7. 2020 od 17:00 do 18:40

Přítomni za petiční výbor: PZ: Pavel Plát, Zdeněk Kozlíček (odchod v 17:40), Pavla Srncová (odchod v 17:40), Gabriela Pospíšilová, Miloš Bučinský, Martin Kákona (příchod v 17:05)

Přítomni za investora: Milan Hulínský (Exprin), Petr Prokop (Exprin), Pavel Zubatý (Exprin), René Skalický (projektant)

Úvod

Petiční výbor:

 • Členové petičního výboru přišli na schůzku jako zástupci 1 800 signatářů petice, budeme pokládat otázky, které zajímají signatáře petice nebo vycházejí z diskuze s veřejností. 
 • Informoval investora, že ze schůzky bude připravovat zápis, který zašlou k autorizaci investorovi
 • Představil svoji představu o průběhu schůzky: 

Vyjít ze základní struktury prezentace zaslané investorem:

  • Představení investora
  • Představení projektu

Petiční výbor bude průběžně klást doplňující otázky 

Investor:

 • Souhlasil s vytvořením zápisu i základním konceptem schůzky
 • Preferoval konkrétní otázky, projekt jako celek by se dal prezentovat velmi dlouho

Pokračovat ve čtení →

Průmyslová zóna v Soběslavi na obrazovkách ČT

Průmyslová zóna v Soběslavi se dostala už i na obrazovky České televize. Společně s plánovanou průmyslovou zónou v nedalekém Ševětíně se jimi zabývá pořad „NEDEJ SE“. V reportáži vystupují i zástupci petičního výboru v Soběslavi Gabriela Pospíšilová a Zdeněk J. D. Kozlíček.

Repríza pořadu proběhne v úterý 30. 6. od 09:41 na ČT2.

Odkaz

Záměr průmyslové zóny bude muset být přepracován

Záměr průmyslové zóny bude muset být posuzován podle velké EIA. Nevznikne tak nejspíše v podobě, v jaké byl předložen v záměru s označením JHC938. A to jen díky Vám všem, kdo jste poslali k záměru své připomínky.

Nová dokumentace bude muset být zpracována s důrazem na následující oblasti:

➢ prověřit variantní řešení s menším dopadem na zemědělský půdní fond a krajinný ráz
➢ prověřit komplexní řešení likvidace srážkových vod z celého řešeného území s ohledem na kapacitu malé vodní nádrže společnosti Rašelina a.s. Soběslav a s ohledem na svedení dešťových vody z areálu a skladovacích ploch této společnosti a dešťové vody z části ulice Na Pískách do této nádrže, včetně posouzení dostatečné kapacity kanalizace odvádějící vody z malé vodní nádrže společnosti Rašelina a.s. Soběslav.
➢ posoudit dostatečnou kapacitu navrhovaných suchých poldrů
➢ prověřit dostatečnou kapacitu čistírny odpadních vod Soběslav
➢ prověřit možnost využití srážkových vod k zalévání výsadeb v areálu
➢ řešit problematiku tepelného sálání zastavěných ploch, např. pomocí tzv. zelených střech či speciálních nátěrů
➢ prověřit způsob dopravního napojení průmyslové zóny z hlediska kapacity a bezpečnosti
➢ přepracovat hlukovou studii a prokázat, že provozovatelé záměru budou plnit povinnosti provozovatelů zdrojů hluku stanovené v § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
➢ prodloužit dobu povýsadbové péče
➢ dále je potřeba v dokumentaci zohlednit či vypořádat všechny požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních.

Závěr zjišťovacího řízení

Předali jsme petici

Děkujeme všem, kdo přišli včera na zastupitelstvo podpořit náš petiční výbor. Dokázali jsme to. Je nás už více než 1800, kteří podepsali petici proti záměru výstavby obřích hal a od rady máme přislíbeno jednání, kde chceme diskutovat o nastavení regulativů na lokalitu budoucí průmyslové zóny.

Zde je proslov zástupce petičního výboru Pavel Plát při předávání petičních archů.
Pokračovat ve čtení →