První regulativy pro průmyslovou zónu

Ve středu 23. září přijalo zastupitelstvo města Soběslavi několik důležitých usnesení týkajících se průmyslové zóny Soběslav. Pro nás, jako petiční výbor jsou tato usnesení velmi důležitá, protože těmito usneseními vznikají první regulativy budoucí průmyslové zóny.

Druhou pozitivní informací je, že po cca 6 týdnech budou obnovena jednání mezi radou města a petičním výborem. Zastupitelstvo jasně vyjádřilo, že si přeje spolupráci rady města a petičního výboru.

Děkujeme Vám všem, kdo na jednání zastupitelů dorazili a podpořili nejen nás petiční výbor, ale i ostatních více než 2100 lidí, kteří podepsali naši petici.

Videozáznam z jednání zastupitelstva | Audiozáznam z jednání zastupitelstva

Podpořte naši činnost proti průmyslové zóně. Číslo transparentního účtu je 2801831014/2010.

Žádáme zastupitelstvo o stanovisko k textu petice

Žádáme zastupitelstvo města Soběslavi, aby zaujalo svá stanoviska k textu petice „Nesouhlas s výstavbou Průmyslové zóny Soběslav podle záměru JHC938“, kterou podepsalo 2149 občanů. Předáváme vám petiční archy s jejich podpisy. Požadujeme, aby se zastupitelstvo jasně vyjádřilo formou usnesení k níže uvedeným otázkám vyplývajícím z petice:

 • Souhlasíte se souběhem výstavby v průmyslové zóně s výstavbou 4. železničního koridoru?
 • Jakými nástroji chcete regulovat nárůst dopravy a jakým způsobem chcete řešit dopravní infrastrukturu v lokalitě?
 • Jaký přínos pro zaměstnanost v Soběslavi a okolí spatřujete v projektu? 
 • Podporujete záměr investora předložit k hodnocení EIA projekt bez konkrétních budoucích uživatelů?
 • Souhlasíte se záborem zemědělské půdy v rozsahu, který je předložen v záměru?
 • Podporujete výstavbu logistického areálu, kterou developerská firma nevyloučila? V případě, že ZM souhlasí s vybudováním logistického areálu, prosíme o vyjádření v jakém rozsahu.
 • Jakou komunikační strategii máte připravenu pro informování o projektu a vtažení občanů do tvorby vize pro řešení průmyslové zóny?
 • Požadujete změnu územního plánu v předmětném území?
 • Pokud zastupitelstvo neschválí tvorbu změny územního plánu, navrhněte způsoby, jakými si město udrží kontrolu nad rozvojem daného území.

Zároveň žádáme radu města o vyjádření, zda je ochotna přistoupit ke stavební uzávěře v případě, že zastupitelstvo bude požadovat změnu regulativ v předmětném území.

V případě, že se zastupitelstvo města ve svém vyjádření k petici vysloví pro omezení předloženého záměru JHC938, žádáme, aby svým usnesením přijalo opatření, která povedou k realizaci tohoto omezení v co nejkratší době, aby se zamezilo případným ztrátám a nedorozuměním.

VIZE: Jakou chceme průmyslovou zónu v Soběslavi

Vize: 

Průmyslová zóna slouží jako prostředek pro rozvoj Soběslavi. Nechceme Soběslav pouze zajišťující zázemí podnikatelskému záměru v průmyslové zóně, chceme průmyslovou zónu, která má pro město přínos.

Cíle:

 1. Vytvoření pracovních míst ve struktuře vhodné pro naše město.
 2. Rozvoj místních firem platících v Soběslavi daně.
 3. Podpořit změnu negativního demografického vývoje v Soběslavi.
 4. Zachovat urbanistický teď ráz malého jichočeského města.
 5. Rozvoj průmyslové zóny reflektuje připomínky občanů a institucí. 

Zaměstnanci

Požadavky:

 1. Pokrytí poptávky po zaměstnancích převážně ze spádové oblasti průmyslové zóny. 
 2. Měl by být omezen očekávaný počet zaměstnanců k usazení ve spádové oblasti, tj. lidí, pro něž bude nutné ve spádové oblasti průmyslové zóny vytvořit bydlení včetně navazující infrastruktury. 
 3. Průmyslová zóna by měla nabízet pracovní příležitosti umožňující vysokoškolákům návrat do Soběslavi. 
 4. Neohrozit stávající firmy vysokou mírou odchodovosti jejich kvalifikovaných zaměstnanců.
 5. Ideálem je průmyslová zóna s firmami-, které mají nebo budou mít sídlo v Soběslavi (daňový přínos pro město).

Pokračovat ve čtení →

ZÁPIS: Schůzka členů petičního výboru a rady města 10.8.2020

Datum a čas: 10. srpna 2020 14:25 – 15:30

Zápis zapsala: Pavla Srncová

Přítomni petiční výbor: Ing. M. Kákona, Ing. G. Pospíšilová, Ing. P. Plát, Mgr. Z. Kozlíček, P. Srncová

Přítomni rada města: Ing. J. Bláha, Mgr. A. Krejčová, M. Pánek, M. Turek, Mgr. Petr Lintner, Mgr. P. Valeš, Mgr. Petr Lintner

Přítomni MÚ Soběslav: Ing. R. Bryll

Úvod 

Na úvod se slova ujal starosta Ing. Bláha. Zmínil, že z jeho pohledu došlo zřejmě k určitému posunu.

Záměr PZ Soběslav dle petičního výboru

Ing. Plát představuje pracovní verzi dokumentu, návrh bodů, které by mohly sloužit jako vodítko pro další jednání o PZ. 

 • Průmyslovou zóna musí být pro Soběslav. Ne Soběslav pro průmyslovou zónu.
 • PZ musí rozvíjet místní firmy.
 • PZ musí zachovat urbanistický ráz města.
 • PV chce zohlednit připomínky občanů k EIA.

Podkladem k dokumentu sloužila metodika Posuzování dopadů průmyslových zón Ministerstva průmyslu a obchodu rozdělena do 4 sekcí: zaměstnanci, doprava, technické vybavení, krajina a osídlení.

Zaměstnanci

 • PV žádá po RM studii, která vyhodnotí, zda je spádová oblast schopna pokrýt potřebu zaměstnanců v PZ tak, aby se nemuseli najímat agenturní pracovníci
 • PV žádá záruky investora, že rozvoj PZ bude pozvolný

Pokračovat ve čtení →

ZÁPIS: Schůzka členů petičního výboru, rady města a zástupců investora 10.8.2020

Datum a čas: 10. srpna 2020 13:00 až 14:15

Zápis zapsala: Pavla Srncová

Přítomni petiční výbor: Ing. P. Plát, Ing. G. Pospíšilová, P. Srncová, Mgr. Z. Kozlíček, Ing. M. Kákona

Přítomni rada města: Ing. J. Bláha, Mgr. A. Krejčová, Mgr. P. Lintner,  Mgr. P. Lintner, Mgr. P. Valeš, M. Turek

Přítomni MÚ Soběslav: Ing. R. Bryll

Přítomni investor: P. Prokop (zástupce investora Exprin), Pešková (připravovala dokumentaci pro EIA), Vejr (autor hlukové studie), P. Zubatý (zástupce investora Exprin), Skalický (autor projektu), Ing. Zenkl (autor dopravní studie), M. Hulínský (zástupce investora Exprin)

Novinky ze strany investora

Na úvod se slova ujal P. Prokop, který informoval o nové pracovní verzi studie. Nejzásadnější změna nastala v severní části, kde se podařilo vykoupit chybějící pozemek. Díky tomu dojde k navýšení plochy zeleně a zároveň k posunu jedné z hal kvůli vypořádání dopravy. V nové verzi bude více zeleně mezi halami. V severní části zóny bude nově vytvořený další poldr na dešťovou vodu, která odsud bude svedena severním směrem do nedaleké vodoteče. Došlo k posunu vjezdu z hlavní silnice a především o posun problematické budovy “A” o tři metry níže. Díky tomu dojde k vizuálnímu snížení. Jedná se o reakci na požadavek z územního plánování. Dnes nejsme schopni zaručit, co v průmyslové zóně nakonec bude. V novém projektu počítáme s kapacitou elektřiny 4 MW, na logistické centrum by stačila i 1MW. Logistické areály nemají takový počet zaměstnanců jako výrobní areály. Logistická hala o 50-60 tis. m2 stačí pro 200 zaměstnanců, oproti tomu výrobní hala potřebuje cca 500 zaměstnanců. Supermarkety nemají o tuto lokalitu zájem pro svá logistická centra. Například Lidl požaduje haly vysoké 21 metrů. 

Doprava a životní prostředí

Ing. Bláha položil dotaz na dopravu, která je podle něj nejdůležitější. Ing. Skalický připomněl, že původní záměr počítal s maximální kapacitou lokality, protože zatím není jisté, co tam bude. Ing. Zenkl doplnil, že podle metodiky ministerstva dopravy vyšlo 870 kamionů s návěsem za 24 hodin, nakonec to ale všechno může být úplně jinak. Podle Ing. Skalického je důležité, že studie ukazují, že vše je v souladu s životním prostředím a i větší počet kamionů nebude pro Soběslav zátěží. Ing. Pešková doplnila, že EIA posuzuje maximální možný stav vůči zastavěné ploše, ne to, co by si přál investor. 

Pokračovat ve čtení →

ZÁPIS: Schůzka členů petičního výboru PZ a rady města 21.7 2020

Datum a čas: 21. července 2020 od 16:00 do 17:20

Zápis zapsal: M. Bučinský

Přítomni (rada města): Ing. J. Bláha, Mgr. A. Krejčová, M. Pánek, M. Turek a Mgr. Petr Lintner

Přítomni (pracovníci města): Ing. R. Bryll, Ing. arch D. Buzu, Ing. M. Staňková,

Omluveni (rada města): Mgr. P. Valeš a Mgr. Pavel Lintner

Přítomni (petiční výbor): Ing. M. Kákona, Ing. G. Pospíšilová, Ing. P. Plát, P. Maté, Mgr. Z. Kozlíček, P. Srncová a M. Bučinský

Úvod 

Na úvod se slova ujal starosta Ing. Bláha, který se vrátil k petici, kterou město obdrželo od petičního výboru. Dotázal se, zda petiční výbor požaduje vypořádání se s peticí podle zákona, či zda by stačilo vypořádání jen ústní dohodou. Dále dle jeho slov petice nesplňuje patřičné požadavky dle zákona a požádal petiční výbor, aby si nechal kopie petice úředně ověřit. Petiční výbor informoval, že petice byla předložena jak krajskému úřadu, tak městu Soběslav. Město Soběslav obdrželo kopie petičních archů. 

Starosta petičnímu výboru předal metodiku zpracovanou Svazem měst a obcí a požádal o informaci, jaký způsob projednání petice petiční výbor požaduje. Ing. Plát zašle starostovi Ing. Bláhovi vyjádření.

Ing. Kákona informoval, že petiční výbor tu nejedná za sebe, ale za více jak 1800 občanů. Petiční výbor si vytvoří zápis, který bude moci autorizovat i protistrana.

Záměr PZ Soběslav dle rady města

Starosta Ing. Bláha popsal předchozí činnost města, kdy se rada města sešla se zástupci investora. Jako zásadní požadavky rady města k projektu byly:

 1. Dopravní řešení – Rada si nechala vypracovat posudek od Centra Dopravního Výzkumu v Brně. Preferujeme přímé napojení průmyslové zóny na dálniční přivaděč.
 2. Krajinný ráz – Haly jsou vysoké a vyčnívají. Posudek provede p. Vokáček, jeden z tvůrců metodiky na posuzování krajinného rázu.
 3. Zeleň navržená na okraji zóny by měla být součástí zóny, čímž dojde ke zmenšení hal.
 4. Likvidace dešťových vod – Preferujeme, aby severní a jižní část průmyslové zóny byly z hlediska likvidace dešťových vod řešeny odděleně. Severní část zóny bude svedena do vodoteče rybníku “Dolejší”, která teče do Černovického potoka.

Preferoval by, aby součástí budoucí zóny byly nejen sklady, ale také výroba.

Pokračovat ve čtení →

ZÁPIS: Schůzka členů petičního výboru PZ a zástupců investora

Datum a čas: 7.7. 2020 od 17:00 do 18:40

Přítomni za petiční výbor: PZ: Pavel Plát, Zdeněk Kozlíček (odchod v 17:40), Pavla Srncová (odchod v 17:40), Gabriela Pospíšilová, Miloš Bučinský, Martin Kákona (příchod v 17:05)

Přítomni za investora: Milan Hulínský (Exprin), Petr Prokop (Exprin), Pavel Zubatý (Exprin), René Skalický (projektant)

Úvod

Petiční výbor:

 • Členové petičního výboru přišli na schůzku jako zástupci 1 800 signatářů petice, budeme pokládat otázky, které zajímají signatáře petice nebo vycházejí z diskuze s veřejností. 
 • Informoval investora, že ze schůzky bude připravovat zápis, který zašlou k autorizaci investorovi
 • Představil svoji představu o průběhu schůzky: 

Vyjít ze základní struktury prezentace zaslané investorem:

  • Představení investora
  • Představení projektu

Petiční výbor bude průběžně klást doplňující otázky 

Investor:

 • Souhlasil s vytvořením zápisu i základním konceptem schůzky
 • Preferoval konkrétní otázky, projekt jako celek by se dal prezentovat velmi dlouho

Pokračovat ve čtení →

Průmyslová zóna v Soběslavi na obrazovkách ČT

Průmyslová zóna v Soběslavi se dostala už i na obrazovky České televize. Společně s plánovanou průmyslovou zónou v nedalekém Ševětíně se jimi zabývá pořad „NEDEJ SE“. V reportáži vystupují i zástupci petičního výboru v Soběslavi Gabriela Pospíšilová a Zdeněk J. D. Kozlíček.

Repríza pořadu proběhne v úterý 30. 6. od 09:41 na ČT2.

Odkaz