Zápis ze schůzky zástupců Rady města a Petičního výboru 4.listopadu 2020

Datum a čas: 4.11.2020 od 15:00 do 18:00
Zápis zapsala: Ing. Gabriela Pospíšilová
Přítomni za Radu města: Mgr. Alena Krejčová, Mgr. Petr Lintner
Přítomni za petiční výbor: Ing. Pavel Plát, Zdeněk Rux, Ing. Gabriela Pospíšilová

Novinky k průmyslové zóně

Úvodního slova se ujal pan Mgr. Petr Lintner, který nás seznámil s aktuálními novinkami o plánované Průmyslové zóně (dále jen PZ).

Úvodního slova se ujal pan Mgr. Petr Lintner, který nás seznámil s aktuálními novinkami o plánované Průmyslové zóně (dále jen PZ).

 • Developer informoval Radu města Soběslavi (dále jen RM) o termínu nového podání na EIA, které bude odevzdávat až po začátku vegetačního období, tedy přibližně přelom jara a léta 2021. Důvodem je vypořádání se s oprávněným požadavkem týkající se ornitologického posudku, který jim dřívější termín nedovolí.
 • Developer aktuálně přepracovává dopravní řešení, po jeho zpracování jej město předá k odbornému posouzení do Centra dopravního výzkumu v Brně.
 • Developer je ochoten s RM jednat dál, trvá však na zastavěnosti 60%, jakýkoliv návrh pod hranicí 60% je pro něj ekonomicky nezajímavý.
 • Developer předložil zástupcům RM k nahlédnutí další pracovní variantu řešení PZ, není však aktuálně určena k publikaci, neboť se na ní bude neustále pracovat, není v ní zahrnuta dopravní studie a budou se do ní zapracovávat i připomínky ze strany RM. Developer úpravami reaguje i na usnesení zastupitelstva ze dne 23. září 2020.
 • Za RM nyní jedná s investorem starosta Ing. Bláha a místostarosta Mgr. Lintner.
 • Posudek krajinného rázu by měla obdržet Ing. Arch. Buzu pravděpodobně do 6.11.2020. Petiční výbor bude moci do něj nahlédnout. Posudek přinese další informace potřebné k možné specifikaci některých parametrů pro zadání. Posudek by zřejmě měl řešit také výšku plánovaných hal.
 • Developer informoval zástupce RM, že zvažuje variantu, že by celou jižní stranu (strana směrem k Rašelině a Impregnaci) použil pouze pro výrobní sféru. Dvě haly by zůstaly zachovány, byly by variantně vnitřně rozděleny na jednotlivé segmenty a ty byly nabídnuty několika firmám. Primárně chtějí oslovit soběslavské firmy. V případě výrobních hal by byli ochotni jednat i o snížení výšky budov.

Pokračovat ve čtení →

Průmyslová zóna nevratně zničí nenahraditelný společný přírodní zdroj

 • Logistická centra zabírají půdu
 • Jdou proti veřejnému zájmu otevřené krajiny
 • Betonové desky, na nichž haly stojí, zůstanou navždy součástí krajiny
 • PZ Soběslav: Celková plocha záměru je 20 hektarů = průměrná velikost pole v Česku

Logistická centra zabírají půdu. Záborem půdy a její přeměnou na zastavitelnou vzniká nezanedbatelná finanční hodnota (pro developera), zdánlivě okamžitě a odnikud, ve skutečnosti se to ale děje na úkor veřejného zájmu otevřené krajiny, jednoho ze společných zdrojů. Ve chvíli, kdy je právní ochrana půdy odňata, je její hmota najednou přeměněna ze život podporujícího a nenahraditelného přírodního zdroje na specifický druh suti, který leží v cestě novému rozvoji, a musí být tudíž odsunut stranou.”

Zdroj: Architektura zastavěné plochy a volná půda, Sborník ocelová města: architektura logistiky ve střední a východní Evropě

Celková plocha záměru bude 203 908 m2 (tj. cca 20 hektarů), z toho zastavěná plocha bude 71 796 m2. Objekty 4 hal jsou koncipovány jako nepodsklepené obdélníkového tvaru, plocha hal se pohybuje od 13 000 m2 do 21 000 m2.

Zdroj: Záměr průmyslové zóny předložený developerskou společností EXPRIN v Soběslavi.

20 hektarů je průměrná velikost pole v Česku, v evropském měřítku je pak 16 hektarů průměrná velikost celého jednoho hospodářství (farmy).

Haly rozšiřující se obrovskou rychlostí krajinou se zdají lehké a rozmontovatelné. To dokonce mohou se značnými náklady i být, co je ale nerozmontovatelné a zůstane navždy součástí krajiny, jsou betonové desky, na nichž haly stojí. Země utěsněná betonem ztrácí všechny životadárné funkce.

V Česku je nyní plocha logistických hal něco přes 8 milionů m2, Polsko má zhruba dvojnásobek, Maďarsko 6,8 milionu a Slovensko 2,6 milionu m2.

V roce 2018 bylo pro logistická centra v Česku vyňato ze zemědělského půdního fondu na 2 miliony m2 půdy! 

Co nového přineslo zastupitelstvo k průmyslové zóně?

Mnozí z vás v uplynulých měsících podepsali petici proti záměru stavět obří haly v průmyslové zóně (dále jen PZ). Nebylo Vás zrovna málo, petici podepsalo více než 2150 občanů. Petice byla nejprve předána Krajskému úřadu v Českých Budějovicích, který ji vypořádal v rámci procesu EIA, a v červnu byla představena na jednání Zastupitelstva města Soběslavi.

Na základě této petice bylo zahájeno jednání zastupitelstva města, rady města a petičního výboru s cílem nalezení vzájemné shody. Prvním společným krokem je tento článek přinášející informace o vypořádání petice a přijetí či nepřijetí jednotlivých usnesení zastupitelstvem města. Zároveň se rada města a petiční výbor dohodly na pokračování dalších jednání s cílem naplnění usnesení zastupitelstva města.  

Zde je seznam požadavků petice, které zastupitelstvo schválilo: 

Nesouhlasíme s výstavbou v průmyslové zóně bez znalosti konkrétních budoucích uživatelů a bez znalosti způsobu využití. Zatím nevíme, kdo haly bude využívat. Nevíme, komu je investor prodá, nebo pronajme. Chceme znát budoucí využití PZ, abychom se v budoucnosti vyhnuli nějakému nepříjemnému překvapení.

Zásadně nesouhlasíme s výstavbou čistě skladových prostor v průmyslové zóně. Postavit obří logistické centrum může být pro developera ekonomicky nejvýhodnější. Pro naše město už to ale tak výhodné není. Sklady nám mladé lidi zpět do Soběslavi nevrátí. Logistických center se v kraji připravuje hned několik a hrozí riziko, že nám tu zůstanou jen prázdné haly. Jako vhodnější projekt pro naši PZ vidíme výrobní prostory s přidanou hodnotou.

Pokračovat ve čtení →

Vyjednávání mezi petičním výborem a radou města obnovena

Na zářijovém jednání zastupitelé v Soběslavi jasně řekli, že požadují zásadní změny a zmenšení projektu pro průmyslovou zónu. Rada města opět dostala za úkol jednat s petičním výborem, aby parametry tohoto zmenšení společně upřesnily. “Je velmi důležité, abychom věděli, co chceme a na jakých podmínkách pro projekt bude Soběslav trvat. Vždyť developer může velmi brzy představit svoji aktualizovanou představu.” říká k požadavku zastupitelstva Miloš Bučinský.

Následně rada města vybrala Mgr. Alenu Krejčovou a Mgr. Petra Lintnera, jako své zástupce do dalších vyjednávání. Petiční výbor jako své zástupce zvolil Ing. Pavla Pláta, Ing. Gabrielu Pospíšilovou a Zdeňka Ruxe. Obě strany se poprvé sešly 13. října a jako první krok připravily společné prohlášení k výstupům uplynulého zastupitelstva a oficiálnímu vypořádání petice. “Napsali jsme společně článek do měsíčníku Hláska a ukázali tak, že spolu opět dokážeme konstruktivně jednat”, komentuje Zdeněk Rux.

Petiční výbor, tak jak ho známe doposud, se rozhodl zájmy obyvatel prosazovat skrze nově založený spolek. Jeho předsedou byl zvolen Ing. Pavel Plát, který vysvětlil důvody založení. “Petice byla oficiálně vypořádána, nicméně naše práce nekončí. Spolek s jasnou právní identitou bude v této práci pokračovat a bude se moci účastnit případných stavebních či územních řízení.” Bližší informace o spolku budou zveřejněny v dalších týdnech.

První regulativy pro průmyslovou zónu

Ve středu 23. září přijalo zastupitelstvo města Soběslavi několik důležitých usnesení týkajících se průmyslové zóny Soběslav. Pro nás, jako petiční výbor jsou tato usnesení velmi důležitá, protože těmito usneseními vznikají první regulativy budoucí průmyslové zóny.

Druhou pozitivní informací je, že po cca 6 týdnech budou obnovena jednání mezi radou města a petičním výborem. Zastupitelstvo jasně vyjádřilo, že si přeje spolupráci rady města a petičního výboru.

Děkujeme Vám všem, kdo na jednání zastupitelů dorazili a podpořili nejen nás petiční výbor, ale i ostatních více než 2100 lidí, kteří podepsali naši petici.

Videozáznam z jednání zastupitelstva | Audiozáznam z jednání zastupitelstva

Podpořte naši činnost proti průmyslové zóně. Číslo transparentního účtu je 2801831014/2010.

Žádáme zastupitelstvo o stanovisko k textu petice

Žádáme zastupitelstvo města Soběslavi, aby zaujalo svá stanoviska k textu petice „Nesouhlas s výstavbou Průmyslové zóny Soběslav podle záměru JHC938“, kterou podepsalo 2149 občanů. Předáváme vám petiční archy s jejich podpisy. Požadujeme, aby se zastupitelstvo jasně vyjádřilo formou usnesení k níže uvedeným otázkám vyplývajícím z petice:

 • Souhlasíte se souběhem výstavby v průmyslové zóně s výstavbou 4. železničního koridoru?
 • Jakými nástroji chcete regulovat nárůst dopravy a jakým způsobem chcete řešit dopravní infrastrukturu v lokalitě?
 • Jaký přínos pro zaměstnanost v Soběslavi a okolí spatřujete v projektu? 
 • Podporujete záměr investora předložit k hodnocení EIA projekt bez konkrétních budoucích uživatelů?
 • Souhlasíte se záborem zemědělské půdy v rozsahu, který je předložen v záměru?
 • Podporujete výstavbu logistického areálu, kterou developerská firma nevyloučila? V případě, že ZM souhlasí s vybudováním logistického areálu, prosíme o vyjádření v jakém rozsahu.
 • Jakou komunikační strategii máte připravenu pro informování o projektu a vtažení občanů do tvorby vize pro řešení průmyslové zóny?
 • Požadujete změnu územního plánu v předmětném území?
 • Pokud zastupitelstvo neschválí tvorbu změny územního plánu, navrhněte způsoby, jakými si město udrží kontrolu nad rozvojem daného území.

Zároveň žádáme radu města o vyjádření, zda je ochotna přistoupit ke stavební uzávěře v případě, že zastupitelstvo bude požadovat změnu regulativ v předmětném území.

V případě, že se zastupitelstvo města ve svém vyjádření k petici vysloví pro omezení předloženého záměru JHC938, žádáme, aby svým usnesením přijalo opatření, která povedou k realizaci tohoto omezení v co nejkratší době, aby se zamezilo případným ztrátám a nedorozuměním.

VIZE: Jakou chceme průmyslovou zónu v Soběslavi

Vize: 

Průmyslová zóna slouží jako prostředek pro rozvoj Soběslavi. Nechceme Soběslav pouze zajišťující zázemí podnikatelskému záměru v průmyslové zóně, chceme průmyslovou zónu, která má pro město přínos.

Cíle:

 1. Vytvoření pracovních míst ve struktuře vhodné pro naše město.
 2. Rozvoj místních firem platících v Soběslavi daně.
 3. Podpořit změnu negativního demografického vývoje v Soběslavi.
 4. Zachovat urbanistický teď ráz malého jichočeského města.
 5. Rozvoj průmyslové zóny reflektuje připomínky občanů a institucí. 

Zaměstnanci

Požadavky:

 1. Pokrytí poptávky po zaměstnancích převážně ze spádové oblasti průmyslové zóny. 
 2. Měl by být omezen očekávaný počet zaměstnanců k usazení ve spádové oblasti, tj. lidí, pro něž bude nutné ve spádové oblasti průmyslové zóny vytvořit bydlení včetně navazující infrastruktury. 
 3. Průmyslová zóna by měla nabízet pracovní příležitosti umožňující vysokoškolákům návrat do Soběslavi. 
 4. Neohrozit stávající firmy vysokou mírou odchodovosti jejich kvalifikovaných zaměstnanců.
 5. Ideálem je průmyslová zóna s firmami-, které mají nebo budou mít sídlo v Soběslavi (daňový přínos pro město).

Pokračovat ve čtení →

ZÁPIS: Schůzka členů petičního výboru a rady města 10.8.2020

Datum a čas: 10. srpna 2020 14:25 – 15:30

Zápis zapsala: Pavla Srncová

Přítomni petiční výbor: Ing. M. Kákona, Ing. G. Pospíšilová, Ing. P. Plát, Mgr. Z. Kozlíček, P. Srncová

Přítomni rada města: Ing. J. Bláha, Mgr. A. Krejčová, M. Pánek, M. Turek, Mgr. Petr Lintner, Mgr. P. Valeš, Mgr. Petr Lintner

Přítomni MÚ Soběslav: Ing. R. Bryll

Úvod 

Na úvod se slova ujal starosta Ing. Bláha. Zmínil, že z jeho pohledu došlo zřejmě k určitému posunu.

Záměr PZ Soběslav dle petičního výboru

Ing. Plát představuje pracovní verzi dokumentu, návrh bodů, které by mohly sloužit jako vodítko pro další jednání o PZ. 

 • Průmyslovou zóna musí být pro Soběslav. Ne Soběslav pro průmyslovou zónu.
 • PZ musí rozvíjet místní firmy.
 • PZ musí zachovat urbanistický ráz města.
 • PV chce zohlednit připomínky občanů k EIA.

Podkladem k dokumentu sloužila metodika Posuzování dopadů průmyslových zón Ministerstva průmyslu a obchodu rozdělena do 4 sekcí: zaměstnanci, doprava, technické vybavení, krajina a osídlení.

Zaměstnanci

 • PV žádá po RM studii, která vyhodnotí, zda je spádová oblast schopna pokrýt potřebu zaměstnanců v PZ tak, aby se nemuseli najímat agenturní pracovníci
 • PV žádá záruky investora, že rozvoj PZ bude pozvolný

Pokračovat ve čtení →

ZÁPIS: Schůzka členů petičního výboru, rady města a zástupců investora 10.8.2020

Datum a čas: 10. srpna 2020 13:00 až 14:15

Zápis zapsala: Pavla Srncová

Přítomni petiční výbor: Ing. P. Plát, Ing. G. Pospíšilová, P. Srncová, Mgr. Z. Kozlíček, Ing. M. Kákona

Přítomni rada města: Ing. J. Bláha, Mgr. A. Krejčová, Mgr. P. Lintner,  Mgr. P. Lintner, Mgr. P. Valeš, M. Turek

Přítomni MÚ Soběslav: Ing. R. Bryll

Přítomni investor: P. Prokop (zástupce investora Exprin), Pešková (připravovala dokumentaci pro EIA), Vejr (autor hlukové studie), P. Zubatý (zástupce investora Exprin), Skalický (autor projektu), Ing. Zenkl (autor dopravní studie), M. Hulínský (zástupce investora Exprin)

Novinky ze strany investora

Na úvod se slova ujal P. Prokop, který informoval o nové pracovní verzi studie. Nejzásadnější změna nastala v severní části, kde se podařilo vykoupit chybějící pozemek. Díky tomu dojde k navýšení plochy zeleně a zároveň k posunu jedné z hal kvůli vypořádání dopravy. V nové verzi bude více zeleně mezi halami. V severní části zóny bude nově vytvořený další poldr na dešťovou vodu, která odsud bude svedena severním směrem do nedaleké vodoteče. Došlo k posunu vjezdu z hlavní silnice a především o posun problematické budovy “A” o tři metry níže. Díky tomu dojde k vizuálnímu snížení. Jedná se o reakci na požadavek z územního plánování. Dnes nejsme schopni zaručit, co v průmyslové zóně nakonec bude. V novém projektu počítáme s kapacitou elektřiny 4 MW, na logistické centrum by stačila i 1MW. Logistické areály nemají takový počet zaměstnanců jako výrobní areály. Logistická hala o 50-60 tis. m2 stačí pro 200 zaměstnanců, oproti tomu výrobní hala potřebuje cca 500 zaměstnanců. Supermarkety nemají o tuto lokalitu zájem pro svá logistická centra. Například Lidl požaduje haly vysoké 21 metrů. 

Doprava a životní prostředí

Ing. Bláha položil dotaz na dopravu, která je podle něj nejdůležitější. Ing. Skalický připomněl, že původní záměr počítal s maximální kapacitou lokality, protože zatím není jisté, co tam bude. Ing. Zenkl doplnil, že podle metodiky ministerstva dopravy vyšlo 870 kamionů s návěsem za 24 hodin, nakonec to ale všechno může být úplně jinak. Podle Ing. Skalického je důležité, že studie ukazují, že vše je v souladu s životním prostředím a i větší počet kamionů nebude pro Soběslav zátěží. Ing. Pešková doplnila, že EIA posuzuje maximální možný stav vůči zastavěné ploše, ne to, co by si přál investor. 

Pokračovat ve čtení →