Stanovy

Stanovy spolku Naše Soběslav z.s.

1. NÁZEV A SÍDLO

1.1. Název spolku je: Naše Soběslav z.s.

1.2. Sídlo spolku je: Na Pršíně 51/27, Soběslav  392 01

2.ÚČEL

2.1. Základním účelem a předmětem činnosti spolku je:

2.1.1. ochrana přírody a krajiny

2.1.2. ochrana životního prostředí

2.1.3. ochrana veřejného zdraví

2.1.4. prosazování a ochrana profesních nebo veřejných zájmů 

2.1.5. ochrana kulturních hodnot

2.2. Dalším účelem a předmětem činnosti spolku je

2.2.1. podpora udržitelného rozvoje města Soběslavi

2.2.2. podpora zapojování občanů do veřejného života a samosprávy v Soběslavi a v jejím okolí

2.2.3. podpora a realizace aktivit v oblasti enviromentální, urbanistické, vzdělávací, kulturní a sociální

2.2.4. účast ve správních a jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví

2.2.5. činnost členů ve spolupráci s orgány veřejné moci, obcemi a vyššími územně samosprávnými celky

2.2.6. organizování petičních akcí a občanských kampaní

3. VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ

3.1. Členy spolku jsou všichni zakladatelé spolku a nově přijatí členové

3.2. Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku vyjádřený v písemné přihlášce, podpora jeho cílů, dodržování převzatých závazků vůči spolku a souhlas členské schůze spolku

3.3. O přijetí uchazeče za člena rozhoduje členská schůze na základě písemné přihlášky

3.4. Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí o přijetí uchazeče za člena spolku

3.5. Členství ve spolku zaniká doručením oznámení o vystoupení člena na adresu sídla spolku, doručením oznámení na adresu člena o vyloučení člena členskou schůzí, úmrtím člena, zánikem spolku, neúhradou členského příspěvku případně z jiného důvodu stanoveného zákonem

3.6. Člen může být vyloučen na základě rozhodnutí členské schůze, jestliže porušuje členské povinnosti nebo dopustil-li se takového jednání, které je v rozporu se stanovami, či cíli spolku či prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno spolku

3.7. Seznam členů spolku vede výbor, který provede úpravu seznamu, vždy bez zbytečného odkladu po změně členské základny spolku

3.8. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel/ka, dítě nebo rodič a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany. Seznam členů může být zveřejněn se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsání, při uveřejnění neúplného seznamu členů musí být z něho patrné, že je neúplný.

4. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

4.1. Právem člena je:

4.1.1. podílet se na činnosti spolu

4.1.2. obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi

4.1.3. volit a být volen do orgánů spolku

4.1.4. kdykoli ze spolku vystoupit

4.2. Povinností člena je:

4.2.1. dodržovat stanovy spolku

4.2.2. svědomitě vykonávat povinnosti vyplývající z úkolů, kterými je ve spolku pověřen

4.2.3. respektovat rozhodnutí orgánů spolku

4.2.4. zaplatit roční členský příspěvek. V případě nezaplacení automaticky zaniká členství ve spolku. Členské příspěvky musí být uhrazeny do 31. března daného roku. Nově přijatí členové musí členský příspěvek zaplatit do 30 dní od přijetí.

5. ORGÁNY SPOLKU

5.1. Orgány spolku jsou členská schůze jako nejvyšší orgán a čtyřčlenný výbor jako statutární orgán

5.2. Členská schůze

5.2.1. skládá se ze zakladatelů a případných dalších členů spolku

5.2.2. volí a odvolává ze svého středu čtyřčlenný výbor

5.2.3. je svolávána výborem nejméně jedenkrát za dvanáct měsíců, a to doručením pozvánky na elektronickou adresu každého člena spolku

5.2.4. koordinuje činnost spolku a jeho poslání

5.2.5. vydává a schvaluje vnitřní předpisy

5.2.6. mění stanovy

5.2.7. rozhoduje o přijetí zájemce za člena spolku a vyloučení člena ze spolku

5.2.8. projednává a rozhoduje podněty, návrhy a stížnosti členů spolku

5.2.9. schvaluje roční plán výdajů

5.2.10. schvaluje zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok

5.2.11. v případě zániku spolku rozhoduje o naložení s majetkem spolku

5.2.12. rozhoduje ve všech dalších věcech, pokud ji o rozhodnutí požádá výbor

5.3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů a rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

5.4. Výbor

5.4.1. je statutárním orgánem spolku

5.4.2. výbor je čtyřčlenný, jeho činnost řídí předseda

5.4.3. Každý člen výboru jedná samostatně jménem spolku ve všech věcech, zastupuje jej navenek při právním jednání a rozhoduje v záležitostech fungování spolku, která nejsou vyhrazena pro členskou schůzi

5.4.4. je povinen archivovat písemnosti vzešlé z činnosti spolku a do 7 dnů po zániku funkcí výboru je předat novému výboru, a pokud to není možné, tak jinému členu spolku, o čemž se vyhotoví písemný zápis

5.4.5. funkce výboru začíná dnem zvolení členskou schůzí

5.4.6. funkční období výboru jsou 2 roky

5.4.7. funkce výboru končí uplynutím funkčního období, dnem odvolání členskou schůzí, úmrtím člena výboru, zánikem spolku, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem

5.5. Výboru dále přísluší:

5.5.1. navrhovat vnitřní předpisy spolku

5.5.2. vést seznam členů spolku

5.5.3. spravovat majetek spolku

5.6. Výbor svolává a vede členskou schůzi nejméně jedenkrát za dvanáct měsíců a podává členské schůzi zprávu o výsledcích hospodaření

5.7. Výbor umožní všem členům spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí, jeho rozhodnutí a dalších materiálů souvisejících s činností spolku

5.8. Prvními členy výboru jsou: Ing. Pavel Plát, bytem: Petra Bezruče 417/II, Soběslav, PSČ: 392 01; Bc. Miloš Bučinský, bytem: Nad Hvížďalkou 471, Soběslav, PSČ: 392 01; Zdeněk Rux, bytem: Na Pršíně 51/27, Soběslav, PSČ: 392 01; Ing. Gabriela Pospíšilová, bytem: Ed. Beneše 279/19, Soběslav, PSČ: 392 01

6. ZÁNIK SPOLKU

6.1. Spolek zaniká:

6.1.1 rozhodnutím členské schůze

6.1.2. pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů

6.1.3. dalšími způsoby stanovenými zákonem

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku

7.2. Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musejí být přijaty členskou schůzí

7.3. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy