Petice 2020

Upozornění: Sběr podpisů pro petici byl v roce 2020 ukončen.

Petice proti záměru průmyslové zóny v Soběslavi vznikla v květnu 2020 jako vyslovení nesouhlasu s předloženým záměrem JHC938, který byl zveřejněn na webových stránkách Jihočeského kraje.

PETICE KE STAŽENÍ ZDE

Členy petičního výboru :

 • Bc. Miloš Bučinský, Soběslav
 • Ing. Martin Kákona, Soběslav
 • Mgr. Zdeněk Kozlíček, Soběslav
 • Petr Máté, Chlebov
 • Ing. Pavel Plát, Soběslav
 • Ing. Gabriela Pospíšilová,  Soběslav
 • Pavla Srncová, Soběslav
 • Zdeněk Vedral, Soběslav
 • Mgr. Jan Žid, Soběslav

Hlavními požadavky petice jsou:

 • Záměr vybudovat v daných podmínkách průmyslovou zónu podle předmětného návrhu o rozloze 20 ha vnímáme jako výrazný zásah do krajiny a kvality života obyvatel. Takový záměr pro obyvatele Soběslavi a přilehlých obcí nepřináší dostatečná pozitiva či výhody. Naopak, negativní dopady spojené s realizací a provozem takového projektu jsou zcela zásadní.
 • Projekt neuvádí žádné konkrétní uživatele, působí podnikatelsky nejasně a je předkládán společností, která za projekt ručí velmi nízkým základním kapitálem (10 000,- Kč).
 • Nesouhlasíme se záborem zemědělského půdního fondu v takovém rozsahu. V lokalitě se nachází cca 7,3 ha půdy, která spadá do I. třídy ochrany (nejcennější půdy, které lze odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně). Takto zásadní převedení funkčního krajinného pokryvu na nepropustnou plochu je proti veškerým strategiím územního plánování a trvale udržitelného rozvoje a bude mít vliv na mikroklimatické podmínky a hydrologické poměry v dané lokalitě.
 • Projekt neřeší souběh výstavby průmyslové zóny a výstavby IV. železničního koridoru, která představuje zátěž pro okolí. Spojení dvou tak významných realizací je problematické. Projekt neřeší kumulaci dopravní a dalších zátěží (hluk, prašnost, emise) ke kterým dojde v případě, že stavby budou realizovány současně.
 • Projekt zcela opomíjí skutečnost, že podobný návrh na vybudování průmyslové zóny je předložen v nedalekém Ševětíně ve vzdálenosti necelých 20 km. V regionu tak dojde ke kumulaci negativních jevů spojených s výstavbou a provozem takových zón. Zároveň projekt neposkytuje dostatečné záruky udržitelnosti záměru, tedy, že areál bude vůbec dokončen a řádně využit.
 • Nárůst nákladní a osobní silniční dopravy spojený s obsluhou uvažované průmyslové zóny je pro nás nepřijatelný. Požadujeme, aby nebylo umožněno naprosto neúměrné několikanásobné zvýšení dosavadního provozu (včetně hluku a znečištění životního prostředí), snížení bezpečnosti v okolí dotčených komunikací a narušení práva na klidné životní prostředí. Požadujeme, aby byla vybudována odpovídající infrastruktura, včetně přístupových cest pro pěší a cyklisty mezi Soběslaví a Chlebovem. Zcela nepřijatelný je také noční provoz.
 • Rozporujeme význam takto navržené průmyslové zóny z hlediska zaměstnanosti. V regionu je nízká míra nezaměstnanosti, takže takovýto projekt musí nutně počítat s agenturními zaměstnanci se všemi negativními dopady, které s sebou tento systém zaměstnávání osob přináší. Proto shledáváme tento argument za zavádějící a zastírající možné problémy.
 • Nesouhlasíme s tím, jakým způsobem je jednáno a rozhodováno o záměru takového rozsahu a dopadu na okolí. Záměr vybudovat průmyslovou zónu o rozloze 20 ha svým významem a veškerými vlivy přesahuje hranice místního regionu a projekt podobného typu a velikosti by měl být předmětem celospolečenské diskuze. Žádáme, aby vznikla veřejná diskuze o budoucím směřování a využití prostoru pro průmyslovou zónu Soběslav.
 • Předložený projekt neodpovídá proporčně místním podmínkám, žádáme proto řešení, které bude respektovat místní specifika a charakter průmyslové výstavby, která je v Soběslavi obvyklá. Zároveň požadujeme, aby příslušný úřad vydal územní opatření o stavební uzávěře a formou změny územního plánu upravil požadavky na výstavbu v tomto území.

Petici je možné podepsat na kterémkoliv z petičních míst či u členů petičního výboru. Petičními místy v Soběslavi jsou:

 • Reklamka Petr (naproti Poliklinice) v průchodu vedle nástěnky
 • Řeznictví Vedral, ul. P. Voka
 • Optika D+P, Komenského ul.
 • U členů petičního výboru
 • Papírnictví Spino, tř. Dr. Ed. Beneše
 • Železářství Šťastný, Horní příkopy
 • nebo vytištěné a podepsané petice zaslat poštou na adresu: Reklamka Petr, P. Voka 162, 392 01 Soběslav. Obálku s peticí nadepište textem „PETICE“

PETICE KE STAŽENÍ ZDE