VIZE: Jakou chceme průmyslovou zónu v Soběslavi

Vize: 

Průmyslová zóna slouží jako prostředek pro rozvoj Soběslavi. Nechceme Soběslav pouze zajišťující zázemí podnikatelskému záměru v průmyslové zóně, chceme průmyslovou zónu, která má pro město přínos.

Cíle:

 1. Vytvoření pracovních míst ve struktuře vhodné pro naše město.
 2. Rozvoj místních firem platících v Soběslavi daně.
 3. Podpořit změnu negativního demografického vývoje v Soběslavi.
 4. Zachovat urbanistický teď ráz malého jichočeského města.
 5. Rozvoj průmyslové zóny reflektuje připomínky občanů a institucí. 

Zaměstnanci

Požadavky:

 1. Pokrytí poptávky po zaměstnancích převážně ze spádové oblasti průmyslové zóny. 
 2. Měl by být omezen očekávaný počet zaměstnanců k usazení ve spádové oblasti, tj. lidí, pro něž bude nutné ve spádové oblasti průmyslové zóny vytvořit bydlení včetně navazující infrastruktury. 
 3. Průmyslová zóna by měla nabízet pracovní příležitosti umožňující vysokoškolákům návrat do Soběslavi. 
 4. Neohrozit stávající firmy vysokou mírou odchodovosti jejich kvalifikovaných zaměstnanců.
 5. Ideálem je průmyslová zóna s firmami-, které mají nebo budou mít sídlo v Soběslavi (daňový přínos pro město).

Cesta:

 • Postupný rozvoj průmyslové zóny, tj. realizace menších oborově diverzifikovaných projektů a s různým druhem podnikání.
 • Průmyslová zóna s firmami, kde je vytvářena přidaná hodnota. Ideálem jsou technologické firmy s vysokou přidanou hodnotou (dobrým příkladem může být např. menší výrobní firma nebo servisní firma s limitem počtu pracovních míst pro jednotlivé objekty).
 • Podporovat využití pozemků pro průmyslovou zónu i pro výstavbu v oblasti vzdělávání a vědy.
 • Naopak nechceme montovny výrobků z dovezených dílů, protože rentabilita takové výroby je dána pouze cenou práce. Pokud se cena práce zvýší, musí se montovna přesunout nebo zaměstnat agenturní zaměstnance.
 • Kromě výškové limitace (konkrétní hodnota je otázkou další diskuze), volit limitaci proporční, tedy stavby odpovídající stávajícím realizacím ve městě nejen výškově, ale i hmotově. Např.: Limitace prostorového uspořádání – výškou a hmotou musí respektovat zástavbu v místě obvyklou. 

Doprava

Požadavky:

 1. Rozvoj průmyslové zóny neovlivní negativně dopravní dostupnost již existujících objektů v průmyslové zóně.
 2. Nedojde k neúměrnému zhoršení hustoty dopravy (zácpy při nájezdu/sjezdu z D3) ve špičkách (ráno, konec pracovních směn).

Cesta:

 • Dopravní studie průmyslové zóny.
 • Navyšování kamionové dopravy v průmyslové zóně není možné před vybudováním odstavných parkovišť ve spádové oblasti zóny.
 • Spolupráce obcí ve spádové oblasti na omezení a regulaci nákladní dopravy mimo D3.  

Technické vybavení

Požadavky:

 1. Rozvoj průmyslové zóny probíhá až v návaznosti na připravenou infrastrukturu, nikoliv naopak.
 2. Projekty v průmyslové zóně jsou jasně specifikované, aby bylo možné vyhodnotit/doplnit potřebnou infrastrukturu.

Cesta:

 • Město podporuje rozvoj průmyslové zóny budováním infrastruktury.
 • Podpora kvalitního bydlení, s preferencí stavebních pozemků a malých bytů. 
 • Podpora ubytoven není žádoucí – vede k projektům využívajícím agenturní pracovníky. 
 • Objekty by neměly stavět developeři. Jenom konkrétní firma má představu o svých potřebách. 
 • Vybudování inženýrských sítí. 
  • Dělená kanalizace.
  • Vysokorychlostní internet.
  • Přípojky elektřiny dimenzované pro strojírenskou výrobu.

Krajina a osídlení

Požadavky:

 1. Rozvoj průmyslové zóny neovlivňuje negativně kvalitu života obyvatel Soběslavi.
 2. Nedojde k urbanistickému oddělení městské části Chlebov od města.
 3. Průmyslová zóna je bezpečně prostupná pro pohyb mezi Soběslaví a obcemi v regionu.
 4. Je omezen vliv nově budovaných objektů na krajinu (zvýšení teploty krajiny, krajinný ráz, škodlivé emise).

Cesta:

 • Detailnější výškové limity a proporční limity pro různé části průmyslové zóny.
 • Doplnit limity pro zastavěnou plochu bez zpevněných ploch.
 • Směrem k plochám občanské vybavenosti, bydlení a do volné krajiny vytvořit pás ochranné a izolační zeleně.
 • Výstavba doplňkové infrastruktury – chodníky, cyklostezky, osvětlení bez světelného smogu.
 • Podchod pod železničním koridorem a cyklostezka.
 • Urbanistická studie průmyslové zóny.
 • Výsadba stromů + udržitelnost této výsadby (závazek péče o náhrady po dobu alespoň 5 roků od dokončení).
 • Napojení průmyslové zóny na D3 bez využití komunikací aktuálně využívaných pro pohyb mezi Soběslaví a Chlebovem či okolními obcemi a bez využití objízdné komunikace dálnice.
 • Stavby využívající technologie a postupy 21. století – požadavky na modrozelenou infrastrukturu.

Zápis v PDF ke stažení zde

Komentáře: 2

 1. Vlastenecký přístup…Soběslav Soběslavi?. Pokud se má již za každou cenu kus vzácné přírody navždy zničit ( nepochopím ) a nahradit ji průmyslovou zónou, je nutné zadat do podmínek k získání pozemku, že je určena pouze pro podnikatele – živnostníky – s trvalým bydlištěm v jihočeském kraji, a to s jistým a přínosným záměrem pro obec a její občany.
  Přispěji tudíž nápadem pro zachování aspoň plácku přírodní půdy tímto ztřeštěným návrhem:….
  Návrh k umístění velké moderní kuchyně – vývařovny – s velmi schopným personálem, který by vařil pro celou průmyslovou zónu.
  Zavážka pokrmů do jednotlivých firem s pokrytím vícesměnného provozu.
  Rozvoz jídel i do okolních obcí s možností nabídky obědů jak pro seniory tak pracovně vytížené občany.

  Společně bych navrhovala možnost realizace většího zahradnictví i se skleníkovým pěstováním zeleniny, které by zásobovalo tuto vývařovnu z větší části vlastními zdravými a chutnými výpěstky a produkty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *