Co nového přineslo zastupitelstvo k průmyslové zóně?

Mnozí z vás v uplynulých měsících podepsali petici proti záměru stavět obří haly v průmyslové zóně (dále jen PZ). Nebylo Vás zrovna málo, petici podepsalo více než 2150 občanů. Petice byla nejprve předána Krajskému úřadu v Českých Budějovicích, který ji vypořádal v rámci procesu EIA, a v červnu byla představena na jednání Zastupitelstva města Soběslavi.

Na základě této petice bylo zahájeno jednání zastupitelstva města, rady města a petičního výboru s cílem nalezení vzájemné shody. Prvním společným krokem je tento článek přinášející informace o vypořádání petice a přijetí či nepřijetí jednotlivých usnesení zastupitelstvem města. Zároveň se rada města a petiční výbor dohodly na pokračování dalších jednání s cílem naplnění usnesení zastupitelstva města.  

Zde je seznam požadavků petice, které zastupitelstvo schválilo: 

Nesouhlasíme s výstavbou v průmyslové zóně bez znalosti konkrétních budoucích uživatelů a bez znalosti způsobu využití. Zatím nevíme, kdo haly bude využívat. Nevíme, komu je investor prodá, nebo pronajme. Chceme znát budoucí využití PZ, abychom se v budoucnosti vyhnuli nějakému nepříjemnému překvapení.

Zásadně nesouhlasíme s výstavbou čistě skladových prostor v průmyslové zóně. Postavit obří logistické centrum může být pro developera ekonomicky nejvýhodnější. Pro naše město už to ale tak výhodné není. Sklady nám mladé lidi zpět do Soběslavi nevrátí. Logistických center se v kraji připravuje hned několik a hrozí riziko, že nám tu zůstanou jen prázdné haly. Jako vhodnější projekt pro naši PZ vidíme výrobní prostory s přidanou hodnotou.

Nesouhlasíme s navrhovaným dopravním řešením. Při návrhu je nutné dbát na bezpečnost chodců a cyklistů mezi Soběslaví a Chlebovem. Řešení musí zahrnovat chodníky a cyklostezky, které propojí obě městské části. Zastupitelstvo nesouhlasí se započetím výstavby v průmyslové zóně, dokud nebude vyřešena infrastruktura. Doprava je velkým problémem v PZ již v současné době. Násobný nárůst kamionové dopravy bude mít na svědomí snížení bezpečnosti a zhoršení životního prostředí. Zájmem města je, aby odpovídající infrastruktura, která bude řešit bezpečný pohyb občanů městské části Chlebov i problémy současné PZ, byla vybudována dříve, než začne další rozšiřování PZ. Jedná se o komplexní problém, který musí být řešen v součinnosti s developerem a Jihočeským krajem. Řešení bude vyžadovat i výkupy soukromých pozemků… 

Ukládáme radě města provést rešerši možností, jakými je možné nyní a v horizontu pěti let regulovat výstavbu v průmyslové zóně. Jakým způsobem si město může udržet kontrolu nad rozvojem daného území? Možností je více, od změny územního plánu po dohodu s investorem či budoucími provozovateli zóny. Každá cesta má své výhody, ale přináší i rizika a náklady. Jejich přehled potřebujeme pro správné rozhodnutí, jakou cestou se vydat a jak získat potřebné záruky pro naplnění zájmů našeho města. 

Požadujeme omezení velikosti záměru z hlediska celkové plochy záměru a maximální velikosti jednotlivých budov. Rozměry hal jsou důležité pro to, k čemu je bude možné využít. Pro logistické centrum se hodí co největší haly s desítkami doků, naopak pro výrobu jsou obvykle vhodnější menší objekty, či objekty jiných rozměrů. Preferujeme rozvoj PZ v několika etapách. To nám může přinést dobrou informaci o potřebě dalšího rozvoje zóny a zároveň rozloží rizika zátěže v čase.

A zde je seznam požadavků petice, které nezískaly podporu zastupitelstva:

Požadujeme změnu územního plánu tak, aby v průmyslové zóně byly nastaveny limity pro výstavbu. Díky nim by se podařilo omezit velikost záměru i to, k čemu by mohla PZ sloužit. Převážná část zastupitelů však vidí riziko, že by investor PZ mohl požadovat náhradu škody vzniklou změnou územního plánu. Rada města v tuto chvíli upřednostňuje vyjednávání s developerem, nicméně změnu územního plánu do budoucna nevylučuje. Petiční výbor vidí jako nezbytný vstup pro taková jednání jasně definovaný požadavek na zmenšení projektu, který zastupitelstvo uložilo radě města ve spolupráci s petičním výborem připravit. 

Nesouhlasíme se záborem zemědělské půdy v navrhovaném rozsahu pro jediný projekt. Jsme pro postupné využití průmyslové zóny vážnými zájemci. PZ spadá z části do nejvyšší třídy ochrany půdy, které dnes lze vyjmout ze zemědělského půdního fondu jen ve výjimečných případech. Výsledek hlasování znamená, že zastupitelé se přiklonili ke skutečnosti, že o záboru půdy bylo rozhodnuto již v minulosti schváleným územním plánem.

Souhlasíme se souběhem výstavby v průmyslové zóně s výstavbou 4. železničního koridoru pouze v rozsahu do 6 ha plochy terénních úprav. Podle dosavadních informací stavba koridoru bude dokončena nejpozději na podzim 2022. Do té doby se PZ stavět nezačne. S největší pravděpodobností tedy k souběhu obou staveb nedojde.

Požadujeme, aby v průmyslové zóně operovaly pouze firmy s vysokou přidanou hodnotou. Logistická centra a montovny jsou nepřijatelné. Petiční výbor nevidí žádný přínos v tom, že tu vyroste logistické centrum, které se bude muset vypořádat s nedostatkem pracovníků a případnou problematikou agenturních zaměstnanců se všemi negativními dopady. Výběr budoucích firem vidíme jako zásadní pro to, co v PZ vyroste a jaká bude i celková rozloha zóny. Zastupitelé, kterých jsme se na důvod nepřijetí ptali, považovali text tohoto usnesení za neurčitý bez možnosti kontroly jeho naplnění.  

Ukládáme radě města přípravu a realizaci ankety, ve které by se mohli vyjádřit občané města, jak si představují rozvoj průmyslové zóny v Soběslavi.  Veřejnou diskuzi o budoucím směřování a využití PZ považuje petiční výbor za důležitou a její dosavadní rozsah za nedostatečný. Formu ankety zastupitelstvo města odmítlo. Petiční výbor a rada města budou dále jednat a konkretizovat požadavky, tak aby rozvoj PZ byl pro Soběslav skutečným přínosem. Jakékoliv podněty ze strany občanů vítáme a projednáme. Výstupy jednání bude rada města a petiční výbor společně prezentovat v Hlásce, a pokud to umožní epidemiologická situace, uspořádáme společně jejich veřejnou prezentaci.

Stavební uzávěra. Požadavek stavební uzávěry nemůže projednávat zastupitelstvo, proto se jím zabývala rada města, které tento úkon dle zákona přísluší. Ta rozhodla, že se stavební uzávěrou v tuto chvíli nesouhlasí. RM nechce tento nástroj použít v době korektně probíhajících jednání s investorem. Navíc vidí riziko v možném nároku vlastníka pozemků na náhradu škody v případě jejího vyhlášení. Petiční výbor vidí oba argumenty jako diskutabilní. Jednání s investorem aktuálně probíhají bez finální shody rady města a petičního výboru na požadavcích na regulaci záměru a případná výše náhrad není dle odborníků zřejmá. 

Přestože se zastupitelstvo a petiční výbor neshodly na všech bodech petice, podstatné je, že rada města a petiční výbor jsou připraveni společně jednat ve prospěch občanů města.

Petiční výbor ve spolupráci se členy rady města A. Krejčovou a P. Lintnerem

* Texty usnesení nejsou doslovná, celé znění najdete v usneseních zastupitelstva na webu města

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *